www.edimex-sro.cz

 Edimex s.r.o.

 

Zákonné změny 2014


 

Rekodifikace soukromého práva

K 1.1.2014 nabyl účinnosti zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích - dále jen ZOK), který představuje vedle Nového občanského zákoníku velice důležitou součást rekodifikace soukromého práva v České republice. V souvislosti s tímto došlo ke zrušení dřívějšího zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, který byl do 31.12.2013 hlavním právním předpisem českého obchodního práva.
ZOK přináší do korporátní sféry velké množství změn, které výrazně ovlivní život podnikajícím subjektům, nicméně právě podnikatelé by měli,  a to za účelem minimalizace sankčních rizik, včas přijmout rozhodnutí k aplikaci ZOK.
Z nesčetného množství změn považujeme v tuto chvíli za jednoznačně nejvýznamnější a zároveň nejdůležitější dvě z nich, které by však měl každý podnikatel ve své obchodní korporaci (společnosti) provést.

 

Uvedení veškeré dokumentace (např. zakladatelské listiny / stanov) obchodní korporace do souladu s novým zákonem

Vysvětlení:

V této souvislosti je třeba upozornit zejména na tzv. donucující ustanovení ZOK, čili ta ustanovení, od kterých se nelze smluvně odchýlit. Podstata uvedeného spočívá v tom, že pokud budou ujednání obsažená ve vnitřní dokumentaci Vaší obchodní korporace (např. společenské smlouvě, stanovách) v rozporu s donucujícími ustanoveními ZOK, tak tato ujednání byla k 1.1.2014 zrušena ! Vaší zákonnou povinností je dále příslušnou vnitřní dokumentaci (společenskou smlouvu/stanovy), respektive její znění přizpůsobit novému zákonu, a to nejpozději ve lhůtě do 6 měsíců od nabytí účinnosti ZOK (tj. do 01.07.2014). Důsledkem porušení této povinnosti (sankční riziko) může být v konečném důsledku až zrušení obchodní korporace soudem.

Pokud jste prozatím shora uvedené v zákonné lhůtě nestihli, nevadí, učiňte tak ovšem co nejdříve ! 

 

CENOVÁ KALKULACE

Podřízení se zákonu o obchodních korporacích

Zakladatelská dokumentace plně v souladu se zákonem o obchodních korporacích

Zastoupení u notáře

Příprava návrhu na zápis změn v obchodním rejstříku

Založení dokumentů do sbírky listin

Zastoupení v rejstříkovém řízení

Soudní a správní poplatky

Celková cena:   9.800,- Kč + DPH

 

 

Změna formy akcií z akcií na majitele na akcie na jméno

Vysvětlení:

Cílem zákona č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů je zprůhlednění vlastnické struktury akciových společností (dále také jako a.s.), respektive těch akciových společností, jejichž listinné akcie mají formu akcií na majitele, tedy takovou, kdy držitel (akcionář) je zcela anonymní. Na základě zmíněného záměru bude nutné (nedojde-li k imobilizaci či zaknihování těchto akcií) změnit formu akcií ze stávajících akcií na majitele na akcie na jméno. Oprávněným a zároveň povinným orgánem k provedení této změny je valná hromada, která měla daný úkon provést nejpozději do 31.12.2013. Platí však, že pokud valná hromada předmětnou změnu do konce roku 2013 neuskutečnila, došlo k této ex lege (ze zákona) automaticky. Za tohoto předpokladu nicméně i nadále trvá povinnost statutárního orgánu akciové společnosti provést změnu stanov společnosti a podat návrh na zápis příslušných změn (= změny formy akcií na akcie na jméno) do obchodního rejstříku, a to do 30.06.2014. Sankční rizika spojená s pasivitou orgánů společnosti v souvislosti se zmíněnými úkony mohou být příkladem omezení výkonu akcionářských oprávnění, nemožnost uplatnění práva na výplatu dividendy a mnohé další.

Neprovedli jste v zákonné lhůtě změnu akcií ? Neváhejte, učiňtě tak co nejdříve a vyhněte se možným sankcím !

 

CENOVÁ KALKULACE

Změna akcií z akcií na majitele na akcie na jméno

Vydání nových akcií znějících na jméno

Změna stanov společnosti (notářským zápisem)

Příprava návrhu na zápis změn v obchodním rejstříku

Založení dokumentů do sbírky listin

Zastoupení v rejstříkovém řízení

Soudní a správní poplatky

Celková cena:   9.800,- Kč + DPH

 

 
Máte-li zájem o využití našich služeb kontaktujte nás:
 

E-mail:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.